منشور حقوق شهروندی

شما اینجا هستید

۱-    حق شهروندان است که بتوانند از اطلاعات و اسناد تحقیقاتی موجود در پژوهشگاه که دارای طبقه بندی نیستند به راحتی و متناسب با نیازمندی خود استفاده نمایند.
۲-    حق شهروندان است که با بهره مندی از دولت الکترونیک، به صورت عادلانه و بدون تبعیض بتوانند از خدمات برخط پژوهشگاه استفاده نمایند.
۳-    حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی فاقد طبقه بندی از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه های پژوهشگاه مطلع شوند.
۴-    حق شهروندان است که امور اداری آنها در پژوهشگاه با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی انجام شود.
۵-    حق توان¬خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان است که امکانات لازم در ساختمان-های پژوهشگاه برای تردد ایشان تعبیه شده باشد.
۶-    حق شهروندان خدمت گیرنده و کارکنان پژوهشگاه است که محیط پژوهشگاه، محیطی مطابق با فعالیت های پژوهشی، علمی و همچنین شئونات اسلامی، ارزش ها و فرهنگ ایرانی و فضایل اخلاقی انسانی باشد.
۷-    شهروندان از حق نقد و ابراز نارضایتی برخوردار بوده و می¬توانند هرگونه انتقاد یا پیشنهاد خود را به پژوهشگاه اعلام نمایند.
۸-    حق شهروندان است که بتوانند با مدیران ارشد پژوهشگاه ارتباط مستقیم داشته باشند.
۹-    حق شهروندان است که از اطلاعات بدون طبقه بندی طرح¬های کلان، سمینارها و برنامه¬های تحقیق و توسعه پژوهشگاه اطلاع داشته باشند.
۱۰-    حق شهروندان است که به فراخور نیاز از فرایندهای مختلف پژوهشگاه مطلع بوده و دچار پیچیدگی ها و یا تاخیر و تضییع زمان و منابع، در گردش کارها و امور نشوند.