مدل مفهومي شناسايي الزامات پياده سازي خدمات کاربردي شبکه ملي اطلاعات

شماره :
47026
آخرین به روزرسانی :
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 14:10
تاریخ انتشار
دسته بندی
گزارشات پژوهشی

در این گزارش به منظور طراحی مدل مفهومی شناسایی الزامات پیاده­سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات، در گام اول نخست ادبیات طراحی مدل مفهومی‌ بررسی و تحلیل شد. در گام بعد انواع مدل­های موجود در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات و شبکه ملی اینترنت در دیگر کشورها و نیز مدل­های مرتبط با توسعه و پیاده­سازی کاربردهای دیجیتال بررسی گردید. سپس انواع کاربردها و خدماتی که در شبکه ملی اطلاعات قابل ارائه و استفاده است شناسایی شد تا مشخص شود که اساسا چه خدماتی می­تواند در این شبکه عرضه شود. همچنین روندها و تغییراتی که پیرامون انواع فناوری­ها رخ می­دهد جهت شناسایی انواع این خدمات و همچنین الزاماتی که می­بایست جهت پیاده­سازی، انتشار و استفاده از خدمات کاربردی شبکه ملی مورد نظر قرار گیرد شناسایی گردید. در ادامه مبانی و استانداردهای مهندسی نیازمندی­ها (نرم­افزار و سیستم­های اطلاعاتی) بررسی شد تا انواع ملاحضات مرتبط با عرضه و یا استفاده از خدمات شناسایی گردد. سپس بر مبنای اهداف و ماموریت­هایی که برای شبکه ملی اطلاعات در اسناد مرجع ارائه شده و همچنین مستندات و مراجع معتبر بین­المللی، الزامات مرتبط با پیاده­سازی خدمات استخراج شد و در نهایت مدل مفهومی شناسایی الزامات پیاده­سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات بر پایه تحلیل و ترکیب داده­های فوق ارائه گردید.

X